OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti REBLOK, a.s,


I. OBJEDNÁVANIE PRENÁJMU REKLAMNÝCH PANELOV

 1. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom vzniká podpísaním písomnej objednávky zo strany objednávateľa.
 2. Objednávateľ objednávku predkladá výlučne vo forme písomnej listiny, ktorá musí byť doručená na adresu poskytovateľa, prípadne zaslaná e-mailom. Zmeny a doplnky v objednávke sa riešia rovnako písomnou formou.
 3. Objednávateľ vo svojej záväznej objednávke uvedie všetky údaje potrebné k fakturácii (obchodné meno/názov firmy, sídlo/miesto podnikania, bankové spojenie, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH ak je objednávateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty).

Poskytovateľ sa zaväzuje, že tieto údaje nevydá tretím osobám, s výnimkou žiadostí orgánov štátnej správy, ktoré sú v zmysle platných právnych predpisov, oprávnené takéto údaje požadovať.

II. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Základné ceny sú stanovené v cenníku poskytovateľa a rozumejú sa bez príslušnej dane z pridanej hodnoty, platnej v deň fakturácie objednávky. Ceny môžu byť dojednané aj v osobitnej zmluve, ktorú podpísal poskytovateľ s objednávateľom, v tomto prípade majú ceny dohodnuté v takejto zmluve prednosť pred cenami stanovenými v cenníku poskytovateľa. Rovnako tak platí za záväznú aj cena uvedená v objednávke uzatvorenej medzi poskytovateľom a objednávateľom ak je táto odlišná od ceny uvedenej v cenníku objednávateľa.
 2. K základnej cene účtuje poskytovateľ príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty.
 3. Pre vyúčtovanie sú rozhodujúce ceny v objednávke.
 4. Všetky činnosti spojené s realizáciou výlepu/vývesu, avšak nad rámec riadneho výlepu/vývesu (realizácia na plochu mimo obvyklého termínu, dolepky a pod.) budú objednávateľovi fakturované zvlášť. Požiadavky na tieto a podobné činnosti musia byť uvedené v objednávke objednávateľa, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
 5. Výdavky a náklady na mimoriadne služby, ako sú napríklad dopravné náklady, obalový materiál, spätné vybratie a zaslanie použitých resp. nespotrebovaných plagátov, odstránenie plagátových materiálov pri špeciálnych kampaniach po ukončení objednávateľovej kampane, znáša v celom rozsahu objednávateľ.

III. ÚHRADA ZA PRENÁJOM REKLAMNÝCH PLÔCH

 1. Úhrada za prenájom reklamnej plochy sa uskutočňuje na základe faktúry poskytovateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 2. V prípade omeškania objednávateľa s platením sumy, ktorú mu poskytovateľ vyfakturoval, vzniká poskytovateľovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky, za každý, aj začatý deň omeškania.

IV. DODANIE VÝLEPOVÉHO/VÝVESOVÉHO MATERIÁLU

 1. Objednávateľ je povinný dodať poskytovateľovi dohodnutý počet výlepových/vývesových materiálov najneskôr 5 pracovných dní pred termínom požadovaného výlepu/vývesu a to na adresu sídla poskytovateľa, ak nie je dohodnuté inak.
 2. V prípade, že tlač plagátov zabezpečuje poskytovateľ, musia mu byť doručené podklady k tlači najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným výlepom/vývesom.
 3. Pri oneskorenej dodávke výlepového/ vývesového materiálu bude poskytovateľ účtovať objednávateľovi plné obdobie prenájmu, pričom týmto spôsobený oneskorený výlep/výves nemôže mať za následok predĺženie obdobia prenájmu.
 4. Poskytovateľ od objednávateľa obdrží spolu s plagátmi určenými na výlep/výves rezervné plagáty v počte 10% z celkového počtu plagátov.

V. VÝLEP PLAGÁTOV

 1. Výlep/výves realizuje poskytovateľ prostredníctvom spolupracovníkov poskytovateľa alebo prostredníctvom pracovníkov poverených poskytovateľom.
 2. Výlep/výves realizuje výhradne poskytovateľ reklamnej plochy. V prípade, že si objednávateľ zrealizuje výlep/výves, alebo inštaláciu výlepového/vývesového materiálu sám, poskytovateľ nezodpovedá za kvalitu výlepu/vývesu, ak však takouto činnosťou objednávateľa dôjde k poškodeniu reklamnej plochy je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi všetky náklady na opravu.
 3. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť skladovanie rezervných plagátov. Pokiaľ si objednávateľ výslovne nevyžiada vrátenie výlepového/vývesového materiálu, prenajímateľ si vyhradzuje právo jeho likvidácie po ukončení kampane, resp. po skončení prenájmu reklamnej plochy. V prípade vyžiadania výlepových/vývesových materiálov si objednávateľ hradí náklady s tým spojené.
 4. Výlep/výves materiálu môže byť obmedzený kritickými poveternostnými podmienkami (silný vietor, dážď, mráz, sneh...). V takomto prípade môže byť výlep/výves posunutý, objednávateľ nemá nárok na náhradu za toto obdobie.
 5. Vylepenie, resp. vyvesenie plagátov sa začína spravidla v deň začiatku dohodnutého obdobia pre umiestnenie reklamy uvedeného v objednávke a je ukončené najneskôr do 24:00 hodiny tretieho dňa odo dňa začiatku vylepovania resp. vyvesovania plagátov.

VI. REKLAMÁCIE A VADY PLNENIA

 1. Reklamácie objednávateľa týkajúce sa výlepu/vývesu zrealizovaného poskytovateľom môžu byť adresované len počas trvania kampane, resp. počas trvania prenájmu plochy.
 2. Za formu a obsah výlepových a vývesových materiálov, ako aj dodržanie právnych predpisov upravujúcich obmedzenia prezentovania reklamy, zodpovedá objednávateľ. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť už od potvrdenej objednávky, ak nebola pri potvrdení objednávky známa forma a obsah plagátov a tieto nie sú v súlade s právnymi predpismi. V takomto prípade je objednávateľ povinný zaplatiť v plnej výške nájomné a náklady na výves, vrátane pokút, ktoré boli uložené poskytovateľovi za takúto kampaň.
 3. Pri úradnom zákaze, ktorý bráni výlepu/vývesu reklamnej plochy , resp. pri úradnom príkaze k odstráneniu už vylepeného plagátu z akýchkoľvek dôvodov, je objednávateľ povinný uhradiť celú sumu za prenájom a všetky náklady s tým spojené.

VII. UPLATNENIE NÁHRADY ŠKODY

 1. Uplatnenie náhrad škôd je vylúčené, okrem prípadu úmyselného poškodenia, alebo poškodenia z nedbanlivosti, uskutočneného pracovníkmi poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ nepreberá záruky za to, že objekty, na ktorých sa realizuje reklama, budú neporušene v prevádzke počas dohodnutého obdobia.

VIII. STORNO POPLATKY

 1. Objednávky môžu byť odvolané bez uloženia storno poplatkov najneskôr 51 dní pred začiatkom obdobia prenájmu. Pri zrušení objednávky po tomto termíne bude poskytovateľ účtovať objednávateľovi nasledovné storno poplatky:
  • v období 50 až 31 dní vrátane pred začiatkom obdobia prenájmu, 50% z celkovej ceny stornovaných plôch,
  • v období 30 až 1 deň vrátane pred začiatkom obdobia prenájmu, 100% z celkovej ceny prenájmu.
 2. Stornovanie objednávky vyžaduje vždy písomnú formu a riadne doručenie poskytovateľovi.
 3. V prípade produkčných nákladov (tlač, grafické a inštalačné služby) si poskytovateľ uplatní nárok na úhradu vopred v celkovej výške 100%.
 4. Storno poplatok vo výške 100% ceny prenájmu si poskytovateľ bude účtovať tiež v prípade, že objednávateľ nedodá plagáty, ani podklady ku tlači podľa čl. IV..

IX. ĎALŠIE USTANOVENIA

 1. Ďalší prenájom alebo postúpenie objednaných reklamných plôch tretím osobám, bez písomného súhlasu poskytovateľa nie je dovolené.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto VŠOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka, oba v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Tieto VŠOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2010.